Top 6


Envoyer par email

> Recepção > Freaks > Espadas
  |^^^|
  }_{
  }_{
/|_/---\_|\
I _|\_/|_ I
\| |  | |/
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  \  /
  \ /
   Y

Envoyer par email

> Recepção > Freaks > Espadas
         /\
        / \
        / /\ \
       / / \ \
       / /  \ \
      /_/   \_\
      \  '`  /
       )  ||  (
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
       |  ||  |
 /      |  ||  |      \
/(      |  ||  |      )\
|`\_     |  ||  |     _/'|
|`. `-._   |  ||  |   _,-' ,'|
(  ` . `-._ | _--_ | _,-' , '  )
 `.._  ` . `-./.__.\.-' , '  _,-'
   `-._  ` | / \ | '  _,-'
     `-._/ |_()_| \_,-'
   ___.-'  ______  `-,
   '-----. |______|  /
      \ ______  /
      | \> </ /
       \________/
       _]______[_
       |    |
       |________|
       ]______[
       |    |
       |________|
       _]______[_
       |    |
       |________|
       _]______[_
       |    |
       |________|
        ]____[
       .'   `.
       | <  > |>
      <|  <  >|
       `.____.'
        V  V

Envoyer par email

> Recepção > Freaks > Espadas
       (O)
       <M
  o     <M
 /| ...... /:M\------------------------------------------------,,,,,,
(O)[]XXXXXX[]I:K+}=====<{H}>================================------------>
 \| ^^^^^^ \:W/------------------------------------------------''''''
  o     <W
       <W
       (O)

Envoyer par email

> Recepção > Amor amor
________________________________________________________________________
___[[[[[[[[[[__________[[[[__________[[[[_____[[[[____[[[[_[[[[[[[[[[___
___[[[[[[[[[[__________[[[[________[[[[[[[[___[[[[____[[[[_[[[[[[[[[[___
______[[[[_____________[[[[______[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_[[[[_________
______[[[[_____________[[[[______[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_[[[[[[[[[[___
______[[[[_____________[[[[______[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_[[[[[[[[[[___
______[[[[_____________[[[[______[[[[____[[[[__[[[[__[[[[__[[[[_________
___[[[[[[[[[[__________[[[[[[[[[[__[[[[[[[[_____[[[[[[[[___[[[[[[[[[[___
___[[[[[[[[[[__________[[[[[[[[[[____[[[[_________[[[[_____[[[[[[[[[[___
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________[[[[______[[[[_____[[[[_____[[[[____[[[[_____[[[[_________
______________[[[[______[[[[___[[[[[[[[___[[[[____[[[[_____[[[[_________
_______________[[[[____[[[[__[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_____[[[[_________
________________[[[[__[[[[___[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_____[[[[_________
__________________[[[[[[_____[[[[____[[[[_[[[[____[[[[_____[[[[_________
___________________[[[[______[[[[____[[[[_[[[[____[[[[__________________
___________________[[[[________[[[[[[[[____[[[[[[[[[[______[[[[_________
___________________[[[[__________[[[[_________[[[[_________[[[[_________
________________________________________________________________________

Envoyer par email

> Recepção > Freaks > Pistolas
 /-\______________
 |        |
 \-----------------
  /  /) /
 /  /----
 /  /
/____/

Envoyer par email

> Recepção > Animais > Gatos
 _ ,/|
'\`o.O'
 =(_ _)=
  |U|
 / |   ** So long and thanks for the fish **
 //| \

Envoyer par email

> Recepção > Amor amor > Casais
                      - `'``
                   .,!!'     `!..
                .,<!!''       `!!!
               ..''''.;,;>        !!;
               `  ''```        >`!!-
              <  ' .,,.   -   ''  - `! \
             !` ' ,d""`"         -;  !
     .dP=nq,.    .  c".r""      .      !>
    .,uMx. .."*=  ,c$$F dL $.4c`     ` cc$hcr ';;!>
  .,nMC".)Mx ``.,cc$???' ' ?$.dLJ"    - - d$$$$$$r  `!
ndMMMMMMMMb`)MMx $???<..cCccc,`??$h= .,,c,,.,,c$$$$$$$$   '
MMMMMMMMMMM,`MMM.".,c,`CCCCCCC>cc,<c> d$$$$$$$$$$$$$$$$$c   '
MMMMMMMMMMC"")MMMn.`CCCC`<CCCCCCC>'',d$$$$$$"""??$$$$$$$$h
MMMMMMMMMMMn,`)MMMb.`CCCCCCCCCCC>>,$$$$$$$$$$F"c ""??$$$$'
MMMMMMMMMMMMbn, `)P .`CCCCCCCC>';',$????$$$$$$c  `%,J$"
MMMMMMMMMMMP"Mbdb-.dMx.<CC>'<<>'CcJ$$rJr)$$$$$$$hcc ""
MMMMM"MMMMMb """" MMM" <C>>>cC>>\,3P?icCCC$$"$$$$$'
MMMMM,`MMMML.n. .MMM d$F4d `<C,<>)?P?????$$.`?$$'
MMMMMM MMMMMMMb = MM'.$$$$P . `'. z$hc$$c, "= "'
MMMMML,MMMMMMMMb .)P $$$$F.MMMMn. ?$$c `"
M"MMMMMMMMMMMMMM J J$$$$'4MMMMML  """     zc,.   ...
 MMMMMMP"MMMMMP M $$$$$.4MMMMMM      cccd?"$$$hccd?$$$$$$P """c,
 -`4MMMMM.)MMMP d'4 $$$$$L`MMMMMP    ,cc$ $$$hc??"".,$$ $$$$P" ,c, `"-.
$c' MMMMMb MMMb 4 Mx`$$$$$ MMMMMP    $$$$$$$$$$h. $$$P "$P   """  `
$$. `MMMMM.`MMML`r4M J$$$$.`MMMM'    ?$$$$$$$$$$$$c ?",c$$L -   . .-
$$L' MMMMMM.)MMM >`P $$$$$',MMMP     ?$$$$$$$$$$$$hcc$$P"" "   `' '' "
$$$ `MMMMMP uMMM ". J$$$$$ MMMP     c '$$$???$$$$$$$$$" `  "  ; '  `
$$$ 4MMMM 4MMMML '."$$$$$ MMM'    d$$.`:<(J$$$$$$$$P' `    ```
$$$h 4MMMB4MMMMP. >.$$$$F;MMM    .d$$$$c.%.""3$$$P" .   .  .
$$$$.. 4MM `MMMM Jn J$$$$F4MMM   .$$$$$$$ccc, <L        -  `..
$$$$h h 4M',MMMM MP $$$$$F'??   .$$$$$$$$$$$$L $$r <    ..
$$$$$ MB4M MMMM' MB4$$"".zcccc,,. $$$$$$$$$$$??$r ?".`-  "       `
$$$$$ M J" ".,,.`4> $".??$$$$$$$$F ??$P??""""" `" .   .   -"  . `
$$??? " ,MM"',. ' `" " J$$$$$$$"%%cc,zc$$$$$hc, .' ; .     "  ` <'
"',cCCCC 4P",d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cc,.$$$$$$$$$$$.  <  .    -   '` "
'<C'`CCC>    ===$$$$$$$$$$$$$$$$ J$$$$$$$$$$$$. .!,.    !!!  '\ ` "
 `'; `CCC,cc,.,`-=nn."?$$$$$$$$$$$F.$$$$$$$$$$$$$$ ''<!!    `!  '  /
, ;> cCCCCCCCCCC>, "Mb.`$$$$$$$$$$FJ$$$$$$$$$$$$$$h. `!`!!`   `  `.'
> !>.`''<<<<CCCCCC.. Mbx "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h '  `;  -   -
 <!!`!'!;-< `<CCCC>`b "4Mn "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   .'    ;-
<!>;>.> .`.'. `'<<c`Mn MMM,`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "      .'
!!>!!'..'. -`.'`'-;;.`"b`"4bmn ?$$$$F`$$$$$$$$$$$$$$ "    ';'
!!!!!..;!'' ; `>;!!``!; "=,`"4b,"??$h ?$$$$$$$$$$$$$ .  "  .!
!!!!!!'` .`.'< `.`.`'<`.!.`"b,"44n."?,`$$$$$$$$$$$$F.`',  ,' !
!!!!!!!!>;;;;;;!!!!!;,..``` "4n.`"mn, `""?$$$$$$$$''Mn "  ><'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>;!!!>; "`x`44MMML $$$$$$$$ . )h  '' /
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; =n "MM" ??$$$$$P M MMr ..`
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> `4n."ndh,,,. umMMP" <!`
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>;.` MMMP""44MM"",mdr'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;.',,""==dMMMMPP"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''`  ``! 4MMnnnMMP"" n\
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>''      !..""".JMMMMMP"

Envoyer par email

> Recepção > Animais > Gatos
 ,---. ,---.
 / , v , \
|  |\___/|  |
 \ |o  o| /
 \ \ w / /
  ((`---'))
oooo@====='
   \ /
    v

Envoyer par email

> Recepção > Aves e insectos > Águias
                /T /I
               / |/ | .-~/
             T\ Y I |/ / _
     /T        | \I | I Y.-~/
    I l  /I    T\ | | l | T /
   T\ | \ Y l /T  | \I l  \ ` l Y
 __ | \l  \l \I l __l l  \  ` _. |
 \ ~-l `\  `\ \ \ ~\ \  `. .-~  |
 \  ~-. "-. ` \ ^._ ^. "-. / \  |
.--~-._ ~- ` _ ~-_.-"-." ._ /._ ." ./
 >--. ~-.  ._ ~>-"  "\  7  7  ]
^.___~"--._  ~-{ .-~ . `\ Y . /  |
 <__ ~"-. ~    /_/  \  \I Y  : |
  ^-.__      ~(_/  \  >._:  | l______
    ^--.,___.-~" /_/  ! `-.~"--l_ /   ~"-.
       (_/ . ~(  /'   "~"--,Y  -=b-. _)
        (_/ . \ :      / l   c"~o \
        \ /  `.  .   .^  \_.-~"~--. )
         (_/ .  ` /   /    !    )/
         / / _.  '.  .':   /    '
         ~(_/ .  /  _ ` .-<_
          /_/ . ' .-~" `. / \ \     ,z=.
          ~( /  ' :  | K  "-.~-.______//
           "-,.  l  I/ \_  __{--->._(==.
            //(   \ <  ~"~"   //
           /' /\   \ \   ,v=. ((
          .^. / /\   " }__ //===- `
          / / ' ' "-.,__ {---(==-
         .^ '    : T ~"  ll    -Row
        / . . . : | :!    \
        (_/ /  | | j-"     ~^
         ~-<_(_.^-~"

Envoyer par email

Wo ai ni

> Recepção > Amor amor
   ,g 8b ,g         ,g    8g  8g
 o8888" 88 Y8   .od888888888P"    88' 88'
  88  88 "    88 88 88    88' 88888888b
8888888888888888  d88888888888888b  888 88 oo 88
  88  88    88  88   88  8'88 8'  88 P'
  88,o 88 o9,   888888888888    88  8 88
  88P  88,8P     88       88  o8 88 g
 ,888  888'     88888888b    88  8' 88 `8,
 d8'88  g88     88 gg ,88'    88 ,P 88 8b
 8' 88 oP 88,    d8' `g88'     88 8  88 `P
  88  `88 g   o8' gg88b,     88 f  88
  d8'   `b'  o8 oP'  "Y8ao   88   d8'    I love you


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10